Vedtekter

Hamar Historielag VEDTEKTER
Vedtatt på stiftelsesmøtet 18. oktober 1990.

Endringer vedtatt på årsmøte 19. Mars 2013, på årsmøte 29. Mars 2017 og på årsmøte 11. Mars 2020.

.

1. Formål

Hamar Historielag er en uavhengig og partipolitisk nøytral kulturorganisasjon som har til formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets felles arv.

2. Medlemskap

Så vel innenbys- som utenbysboende kan være medlemmer. Historielagets årlige publikasjon, årboka er inkludert i medlemskontingenten» tilføyes «og kan hentes av medlemmene på angitte steder og tidspunkt innen årsskiftet. Medlemmer kan også få boken tilsendt i posten mot refusjon av

3. Organisasjon og drift

Historielaget ledes av et styre med leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder og sekretær snarest mulig etter årsmøtet. Historielaget vil, i tillegg til øvrige aktiviteter, normalt ha to medlemsmøter i året.

4. Årsmøtet

Historielagets vårmøte er også årsmøte. Årsmøtet skal:

• Behandle styrets årsberetning og reviderte regnskap

• Velge leder for 1 år leder

Velge styremedlemmer for to år og varamedlemmer for ett år

Utpeke en valgkomite på 2 medlemmer, samt revisor.
Fastsette medlemskontingenten.
Behandle innkomne saker.

5. Vedtektsendringer

Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende innen årsskiftet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet for å bli vedtatt.

6. Oppløsning

Beslutning om oppløsning kan bare fattes av årsmøtet. Hvis historielaget oppløses, skal lagets eiendeler overføres til Statsarkivet i Hamar.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107