Loven om Hamar kjøpstad

Loven om Hamar kjøpstad

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 21.03.24.

Hva var det som ble vedtatt 21.mars 1849, som la grunnlaget for det Hamar vi feirer 175 års jubileum for i år? «Loven om Hamar Kjøbstad», hadde denne ordlyden: 

 Paragraf 1.«En Strækning ved Mjøsen paa gaardene Storhammers og Holsets Grund i Vang Præstegjeld i Hedemarkens Fogderi og Amt, eller alene paa en af disse Gaardes Grund, saaledes som nærnere af Kongen bliver at bestemme, tilstaaes Kjøbstadsrettighed. Udstrækningen af Grænselinien skal bestemmes og beskrives samt ved lovlige Skifte og Skjelstene udvises ved en Aastedsforretning, afholdt af de Mænd som Kongen dertil forordner, i overvær af vedkommende Foged, Formandskab og Grundeiere. Denne forretning skal gjennem Overøvrigheden insendes til Stadfæstelse af Kongen».

 

Pgf 2. Naar Grændserne ere udviste, skal Stedet være Kjøbstad under navn af Hamar, og endhver som bosat eller herefter bosætter sig der, under iakttagelse  af den gjældende Lovgivnings Bestemmelser, være berettiget til Sammesteds at drive al Slags Handel og borgerlig Næring, som det i Almindelighed er eller herefter maatte vorde tilladt Kjøbstadsborgere at drive. De ubebyggede Grunde indenfor de Grændser som for Byen afstikkes, blive Gjenstand fro Beskatning som Kjøbstadsgrunde, førend de vorde bebyggede.

 

Pgf. 3. Hvor ofte Bythinget skal holdes i Kjøbstaden, bestemmes af Kongen. Saavel Magistratens som Politimesterens og Byefogedens Forretninger i Kjøbstaden besørges af de Embedsmænd, til hvem Kongen overdrager samme, saalænge ei særskile Embedsmænd for denne Kjøbstad udnævnes.

 

Pgf. 4. Den ved Lov om Handelen af 8de August 1842 Pgf 16 Litr. B bestemte Handelsfrihed tilstedes i en Afstand af 1 (een) Mil fra Kjøbstaden.

 

Pgf. 5. Naar den betingede Grundleie for Tomters Afstaaelse i Kjøbstaden ikke til den bestemete Tid erlægges af Vedkommende, kan den inddrives ved Udpantning, som for offentlige Skatter er bestemt, naar Grundeieren inden 6 (sex) Maaneder fra Forfaldtsdagen forlanger det.

 

Pgf 6, Forsaavidt særegne Forskrifter for Byens første Anlæg og Bebyggelse maatte fornødiges, blive disse af Kongen at fastsætte.