VEDTEKTER FOR HAMAR HISTORIELAG

Vedtatt på stiftelsesmøtet 18. oktober 1990. Endringer vedtatt på årsmøter 19. mars 2013, 29.mars 2017, 11. mars 2020 og 15. februar 2023.

 

 1. Formål

  Hamar Historielag er en ideell kulturorganisasjon som har til formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets historiske arv. 

  Målet er å gi kunnskap om byens historie, bevare lokalhistoriske verdier og gjøre Hamar-folk glade i og stolte av byen. 

  Dette vil historielaget oppnå ved å

  • utgi årbok
  • arrangere ulike formidlingstiltak (møter, ekskursjoner, byvandringer o.l.)
  • sikre muntlig, fotografisk og skriftlig kildemateriale om byen 
 2. Medlemskap 

  Alle som er enige i historielagets formål kan være medlemmer, uavhengig av bosted. Organisasjoner og bedrifter/virksomheter kan også være medlemmer. 

  Historielagets årbok er inkludert i medlemskontingenten. Boka kan hentes av medlemmene på angitte steder og tidspunkt. Medlemmer kan også få årboka tilsendt mot å betale porto. 

  Husstandsmedlemmer betaler halv kontingent og mottar ikke årbok.

 3. Organisasjon og drift 

  Historielaget ledes av et styre med leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med kasserer og sekretær snarest mulig etter årsmøtet. 

 4. Årsmøtet 

  Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars og 

  • behandle styrets årsberetning og reviderte regnskap
  • behandle innkomne saker
  • fastsette medlemskontingent
  • ·velge styremedlemmer for to år og varamedlemmer for ett år
  • ·velge leder for ett år blant styremedlemmene
  • ·velge en valgkomite på to medlemmer for ett år
  • ·velge revisor for ett år

   

 5. Vedtektsendringer 

  Forslag til endringer av vedtektene må være styret i hende innen årsskiftet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet for å bli vedtatt. 

 6. Oppløsning 

Beslutning om oppløsning kan bare fattes av årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis historielaget oppløses, beslutter årsmøtet hvordan lagets eiendeler skal disponeres.